Partnerský program

1. Úvodní ustanovení

Tyto podmínky upravují účast v partnerském programu Hizero v rámci společnosti My Aura s.r.o. (dále jen “Provozovatel” nebo "My Aura"). Partnerský program spočívá v online a offline propagaci výrobků značky a ve vzdělávání a podpoře zákazníků.

2. Vzdělávací partner (dále jen "Partner")

Partner je fyzická nebo právnická osoba způsobilá k právním úkonům v plném rozsahu, která je vlastníkem výrobku Hzero a svou činností aktivně vzdělává a propaguje výrobky této značky. Činnost Partnera spočívá v propagaci výrobků Hizero, vzdělávání potenciálních zákazníků vedoucí k jejich nákupu na eshopu www.hizeromop.com a v poprodejním zaškolení zákazníků. 

3. Mentor

Mentor je vzdělávací partner, jehož zákazník se rozhodl stát se Partnerem. Mentor uchazeče přihlásí na školení pro vzdělávací partnery a pomáhá novému vzdělávacímu partnerovi po celou dobu jeho členství v partnerském programu Hizero. 

4. Podmínky vstupu do Partnerského programu

Subjekt, který má zájem stát se Partnerem v Parterském programu, musí být vlastníkem výrobku Hizero, je zaregisrován v eshopu www.hizeromop.com a úspěšně absolvoval školení pro Partnery. Poté, co žadatel obdrží na svůj e-mail svůj unikátní kód prodejní kód, se stává Partnerem v Partnerkém programu. Tímto okamžikem je uzavřena smlouva a strany jsou vázány těmito podmínkami.

5. Provize

Za prodej výrobku Hizero s použitím prodejného kód Partnera obdrží daný Partner jednorázovou provizi ve výši 2000,- Kč.

Za projej výrobku Hizero s použitím projedního kódu Partnera obdrží jeho Mentor jednorázovou provize ve výši 500,- Kč.

6. Pravidla pro vyplácení provize

Provozovatel se zavazuje platit Partnerovi provizi, která náleží Partnerovi v případě, že Uživatel navštíví eshop Poskytovatele  www.hizeromop.com a za pomomocí prodejního kódu daného partnera si zde zakoupí výrobek Hizero. Nárok na odměnu vzniká partnerovi tehdy, když zákazník s provozovatelem uzavře kupní smlouvu. Partner neobdrží odměnu tehdy, pokud uživatel zakoupené zboží do 14 dnů v souladu s obchodními podmínkami provozovateli vrátí, zboží si nevyzvedne nebo je objednávka z jakýchkoliv důvodů stornována. Výše provizí může být změněna, v takovém případě bude Partner o změně informován. Partner nemá nárok na odměnu z uhrazeného příslušenství, spotřebního materiálu, čistících prostředků, náhradních dílů, příspěvků na charitu a uhrazených služeb, jako například doprava, dobírka apod. Vyplácená částka bude vypočtena na základě statistik dostupných v eshopu www.hizeromop.com. Odměna bude považována za splacenou okamžikem připsání odměny na účet Partnera. Odměna tvoří mimořádný příjem Partnera, který partner z České republika zdaní v souladu s aktuálními právními předpisy České republiky a partner ze Slovenska v souladu s právními předpisy Slovenské republiky.

7. Propagace na webových stránkách

V případě propagace Hizero na webouvých stránkách nesmí tyto stránky zahrnovat ani popisovat obsah následujícího druhu ani s podobným obsahem souviset, resp. ho používat:

  • názvy domén, které obsahují v jakékoli podobě výraz "hizero"
  • webové stránky, v jejichž rámci se nachází webová stránka nebo webové stránky řešené tak, že existuje nebezpečí záměny s webovou stránkou hizeromop.com
  • publikující subjekty a stránky, které obsahují, používají nebo u uživatelů internetu instalují dialer, Adware a/nebo Spyware
  • koncentrace placených linků
  • webové stránky s vlastními partnerskými programy
  • webové stránky, které porušují právní předpisy ČR, popř. jejich prostřednictvím dochází k šíření pornografie, šíření propagačních prostředků protiústavních organizací, veřejné vyzývání k páchání trestných činů, pohrůžky trestnými činy, štvaní lidu, navádění k trestným činům a líčení násilností. Obsah, který porušuje dobré mravy a platné zákony nebo práva třetích stran
  • srovnávací reklama, především agresivní srovnávací reklama, která může vytvářet problémy ve vztazích s ostatními provozovateli reklamy a agresivní konkurenční nároky, které nejsou odůvodněné
  • webové stránky s nadměrně dlouhou dobou stahování, resp. stránky, které jsou nedostupné webové stránky, které navzdory výslovné akceptaci našeho reklamního filtru zabraňujícího spojení na stránky s pornografickým a násilí oslavujícím obsahem, provedou spojení na takovéto stránky
  • odkaz nesmí být umístěn na stránkách, které nemají obsah nebo jsou vytvořeny pouze za účelem zobrazování reklam

Při porušení ze strany přihlášených partnerů ztrácejí tito nárok na provizi. V těchto případech si vyhrazujeme právo k okamžitému vyloučení z partnerského programu Hizero, jednostrannému ukončení smlouvy a podniknutí dalších právních kroků, případně uplatnění nároků na náhradu škody ze strany Provozovatele.

8. Používání slevových kódů

Partner je oprávněn nabízet na svých internetových stránkách návštěvníkům pouze takové slevové kódy, které nabízejí slevu při nákupu v internetovém obchodě Provozovatele, které Provozovatel poskytl Partnerovi s konkrétní výši slevy. Partner není oprávněn nabízet jakékoli jiné slevy, slevové kódy nebo obdobné nabídky, které neobdržel od Provozovatele. V případě, že Partner takovou svou povinnost poruší, ztrácí nárok na odměnu z nákupu, který zákazník uskutečnil s takovou slevou, slevovým kódem nebo podobnou nabídkou.

9. Osobní údaje

Partner dává přihlášením do Partnerského programu souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených při přihlášení. Osobní údaje provozovatel nepředává žádné další straně a slouží pouze pro komunikaci a obchodní nabídky Poskytovatele a ostatních firem v rámci skupiny vlastněné mateřskou společností Pointhill s.r.o., s jejichž zasíláním Partner výslovně souhlasí. Osobní údaje může Partner kdykoliv změnit, a to emailem zaslaným na info@hizeromop.com.  Svůj souhlas s uchováním a zpracováváním osobních údajů může partner kdykoli odvolat, a to tak, že napíše e-mailovou zprávu na info@hizeromop.com. Datem odvolání souhlasu zaniká členství Partnera v partnerském prohramu Hizero.

10. Doba trvání smlouvy a vypovězení smlouvy

Tato smlouva je uzavírána na dobu neurčitou a obě strany ji mohou kdykoli vypovědět. Výpovědní doba činí v takovém případě 7 dní od data, kdy byla výpověď doručena druhé straně. Každá ze stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě porušení smluvní povinnosti druhou stranou, a to i v případě, kdy se jedná o nepodstatné porušení.

11. Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi provozovatelem a Partnerem. Provozovatel si vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky oznámí e-mailem minimálně 7 dní před účinností nových smluvních podmínek. V případě, že Partner neoznámí nesouhlas s novými Obchodními podmínkami, mají strany za to, že Partner s podmínkami souhlasí. V případě, že partner oznámí nesouhlas s novými smluvními podmínkami, dojde k ukončení smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti nových smluvních podmínek.

Strany se dohodly, že budou upřednostňovat doručování jakýchkoli písemností dle této smlouvy elektronicky, a to pro provozovatele na emailovou adresu info@hizeromop.com a Partnerovi na emailovou adresu, kterou uvedl ve svých přihlašovacích údajích v eshopu www.hizeromop.com.  Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to konkrétně ustanoveními Občanského zákoníku v platném a účinném znění. V otázkách neupravených se řídí tato smlouva ustanoveními o zprostředkovatelské smlouvě dle § 2445 a násl. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem doručení emailu s prodejním kódem do emailu Paernera. V případě pochybností je za termín doručení považován datum odeslání emailu plus 1 den.